Home / Úspech / Celková úprava záverečných prác

Celková úprava záverečných prác

Ako na záverečnú prácu, po formálnej aj štylistickej stránke? Práve toto je neraz hlavnou príčinou obáv študentov z bakalárskej aj diplomovej práce, keďže si nie sú istí, či ju zvládnu napísať správne. Zvyčajne sú to však obavy prehnané, ktoré je veľmi jednoduché zažehnať.

Stačí si naštudovať všetko potrebné. Podobne, ako keď ste si pred podaním prihlášky na jednu z bratislavských univerzít najprv prezreli podrobný zoznam vysokých škôl v Bratislave, tak si aj pred začatím práce na bakalárke alebo diplomovke musíte naštudovať, ako na ňu.

Formálna stránka záverečnej práce

Záverečnú prácu je treba písať podľa daných noriem, z hľadiska formy i štruktúry. Ani ten najoriginálnejší, najprepracovanejší obsah totiž vašu prácu nezachráni, ak budete ignorovať daný rozsah bakalárskej práce, ako aj iné povinné jazdy v rámci tvorby záverečných prác.

Pokiaľ ide o formu, zapamätajte si, že prácu píšeme v textovom editore Microsoft Word. Písmo je Times New Roman, prípadne Arial, veľkosť písma je 12 bez boldu, názvy kapitol sú 14-bodové, zvýraznené boldom (1. úroveň), názvy podkapitol opäť 12-bodové, bold (2. úroveň) a názvy pod podkapitol sú 12-bodové, opäť v bolde (3. úroveň).

Úprava diplomovky a bakalárky

Pri písaní práce si dajte obzvlášť veľký pozor na gramatické, ako aj štylistické chyby a pri prekladaní z českej literatúry sa vyvarujte bohemizmov.

Na pamäti majte aj to, že každá diplomová práca sa píše autorským plurálom (v 1. osobe množného čísla), resp. pasívnou konštrukciou (kedy sa nepoužíva žiadna osoba – dá sa povedať, práca obsahuje, …).

Rozsah diplomovej práce je spravidla v rozpätí od 50 do 80 strán, pričom sem nerátame prílohy, ani úvodné časti diplomovky. Bakalárska práca je o čosi kratšia, jej rozsah by mal byť minimálne 30 a maximálne 40 strán. Pravdaže, školu od školy sa to môže mierne líšiť, je preto dôležité vopred si zistiť, koľko presne strán od vás vaša katedra vyžaduje.