Home / Nezaradené / Trhové hospodárstvo a certifikácia

Trhové hospodárstvo a certifikácia

Trhové hospodárstvo je založené na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže. Funguje prostredníctvom trhového mechanizmu, procesu, v ktorom vstupuje do interakcie ponuka a dopyt. Výsledkom je trhová cena. Dobre si vybrať pri hľadaní tej správnej firmy je neraz ťažké. Rozhodovanie nám uľahčia certifikáty, teda písomné úradné overenia alebo osvedčenia o splnených kritériách či nadobudnutých vlastnostiach a schopnostiach. Certifikáty vydáva autorizovaná osobnosť v procese certifikácie. Odbornosť a nestrannosť tejto osoby je potvrdená akreditáciou, teda činnosťou, ktorou sa osvedčuje spôsobilosť na vykonávanie skúšok produktov, na vykonávanie certifikačnej alebo inšpekčnej činnosti.

Certifikácia prispieva k vytvoreniu dôveryhodného trhového prostredia. Lepšie sa nám vyberá, ak vieme, že tá ktorá firma má osvedčenia, potvrdzujúce kvalitu a spoľahlivosť, ak vieme, že pre nás nepredstavuje riziko. Medzinárodné certifikáty sú celosvetovo akceptované.

Certifikačné spoločnosti ponúkajú firmám zavedenie manažérskeho systému. Manažérsky systém je samo regulovateľný mechanizmus procesného riadenia spoločnosti. Je to systém nástrojov, ktorý slúži manažmentu ako aj ostatným zamestnancom pri dosahovaní cieľov spoločnosti v oblasti kvality, ľudských zdrojov, životného prostredia a uspokojovania potrieb klientov. Kvalitne nastavený manažérsky systém uľahčuje prácu, šetrí čas potrebný na vykonanie pracovných zadaní, minimalizuje riziká ľudského faktoru a optimalizuje procesy v spoločnosti.

Spoločnosti, ktoré majú zavedený manažérsky systém, majú výhodu pri získavaní nových zákazníkov, pri udržaní firmy na trhu, udržaní existujúcich zákazníkov, ušetrení zdrojov vďaka efektívnejšiemu riadeniu a komunikácii a v neposlednom rade majú výhodu v konkurenčnom prostredí trhu.

Certifikácia môže zahŕňať systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systém manažérstva bezpečnosti potravín, systém informačnej bezpečnosti, analýzu nebezpečenstiev a kritické kontrolné body, spoločenskú zodpovednosť.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je manažérsky systém zahŕňajúci komplexnú analýzu nebezpečenstiev, ktoré môžu ohroziť zdravotnú neškodnosť potravín. Zásady a princípy tvoriace základné požiadavky na systém HACCP boli prevzaté z dokumentu Codex Alimentarius, ktorý bol schválený Komisiou FAO/WHO v roku 1993 a revidovaný v júni 1997 ako ekonomicky najúčinnejší prístup na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti potravín. V dohode WTO o Aplikácii sanitárnych a fytosanitárnych opatrení sú dokumenty Codex Alimentarius uznané ako referenčné pre národné požiadavky jednotlivých členských štátov a musia sa im prispôsobiť ich národné legislatívy. Tento kódex bol tiež zahrnutý do Smernice Rady Európy č. 93/43/EEC o hygiene potravín.

Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách a jeho následných zmien je základnou povinnosťou všetkých výrobcov potravín a všetkých, ktorí sa zaoberajú ich úpravou, distribúciou, alebo ponúkaním potravín na predaj a konečnú spotrebu, vykonávať všetky tieto činnosti hygienicky vhodným spôsobom, aby sa zabezpečila zdravotná neškodnosť potravín a dostatočná ochrana spotrebiteľa. Zavedenie systému HACCP je pre slovenských výrobcov zo sektoru potravinárstva povinné od 1.1.2000.

ISO 9001 je systém manažérstva kvality, ktorého cieľom je optimalizácia pracovných postupov alebo výrobných procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality produktu a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja firmy. Jeho zavedením zavládne vo firme poriadok v oblasti papierov, teda dokumentácie a záznamov a v delení si zodpovedností a kompetencií (nemôžu byť zodpovední všetci za všetko). Pomôže v oblasti riadení výroby, respektíve poskytovaní služby (riadenie procesov), v oblasti hľadania nových zákazníkov a hľadania možností, aby boli nad mieru spokojní (hodnotenie spokojnosti zákazníka), v oblasti hľadania dodávateľov (nakupovanie, hodnotenie dodávateľov) či pri pokrivkávaní, ale i napredovaní spoločnosti (interný audit, zlepšovanie).

Systém manažérstva kvality a s ním súvisiaca norma ISO 9001 : 2008 prislúcha všetkým podnikateľským odvetviam. Táto norma sa dá uplatniť vo všetkých odvetviach rovnako, či už v počítačovom priemysle, potravinárstve, finančných inštitúciách, automobilovom priemysle, zdravotníctve, službách.

Majme na pamäti dôveryhodnosť ponúkaných produktov či služieb, vyberme si správne. Certifikáty sú tým filtrom, ktorý nás povedie.

Text: Ľubica

Foto: sxc.hu