Home / Ostatné / Zaujímavosti / Líder na trhu OZV: NATUR-PACK

Líder na trhu OZV: NATUR-PACK

OZV alebo organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov a jej sídlo je v Slovenskej republike.

A čo spadá pod vyhradené výrobky? Nájdu sa tu elektrozariadenia, batérie, pneumatiky, akumulátory, vozidlá, obalové a neobalové výrobky. V zákone o odpadoch sa hovorí síce len o tzv. výrobcovi, ale v skutočnosti sa pod týmto pojmom rozumie aj subjekt, ktorý dané výrobky dováža (dovozca), prípadne balí alebo plní do obalov na území Slovenska. Na takýto vyhradený výrobok sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV).

Rozšírená zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku

Rozšírenú zodpovednosť výrobcu charakterizuje súbor zákonných povinností výrobcu vyhradeného výrobku. Povinnosťou takéhoto výrobcu je aj predchádzanie vzniku odpadu z výrobku, a to tak, že v zákonom stanovených limitoch sa musí zabezpečiť jeho opätovné použitie, čiže recyklácia..

Zjednodušene možno povedať, že starostlivosť o výrobok počas celej dĺžky jeho života, od výroby až po jeho spracovanie v podobe odpadu, musí zabezpečiť výrobca vyhradeného výrobku.

Dnes to robia výrobcovia tak, že platia poplatky priamo organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá následne zabezpečí plnenie ich povinností aj prostredníctvom triedeného zberu komunálneho odpadu v zazmluvnených samosprávach.

Práve v roku 2018 sa lídrom na trhu OZV stal NATUR-PACK, a to nielen v počte klientov, ale aj v objemoch obalových a neobalových výrobkov uvedených na trh. OZV NATUR-PACK si získala dôveru až u 8 551 klientov, ktorí uviedli na slovenský trh až skoro 248 000 obalov a neobalových výrobkov.

Títo klienti majú istotu, že zákonné povinnosti, za ktoré zodpovedá OZV, boli splnené a nehrozia im pri prípadných kontrolách sankcie. Čo je obdivuhodné, táto organizácia zodpovednosti výrobcov prešla ako jediná bez zistených nedostatkov v roku 2018 kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia.