Home / Návody / Poznáte tieto skratky v stavebníctve?

Poznáte tieto skratky v stavebníctve?

V textových a sprievodných správach stavebných dokumentácií sa často vyskytujú skratky pojmov, ktoré sú pre odborného čitateľa dobre známe a zrozumiteľné.

Pre laickú verejnosť môže byť niekedy problém zorientovať sa v rôznych druhoch skratiek, ktoré majú často iný význam ako sa na prvý pohľad zdá.

V článku si rozoberieme najčastejšie druhy skratiek v stavebníctve, s ktorými sa môžete na stavebných výkresoch a ich textových správach stretnúť.

Základné pojmy

Proces výstavby všetkých stavieb na Slovensku sa riadi stavebným zákonom – SZ. Stavebný zákon okrem celého procesu realizácie stavby, od jej návrhu až po výstavbu, rozdeľuje stavby podľa druhu na pozemné stavby – PS,  a inžinierske stavby – IS.

Medzi pozemné stavby (PS) patria bytové domy – BD, a rodinné domy – RD.

Za inžinierske stavby (IS) sa považuje stavba akejkoľvek technickej infraštruktúry – TI. Sú to rozvody elektrických sietí, kanalizácií, vody. Do skupiny inžinierskych stavieb taktiež spadá projekt pozemkových úprav – PPÚ.

Od návrhu po povolenie stavby

Prvý krok k získaniu stavebného povolenia – SP je vypracovanie projektovej dokumentácie – PD. Projektovú dokumentáciu vypracuje stavebníkom vybraný projektant.

Každý projektant môže používať iné cad programy podľa vlastných preferencií. Čo však majú všetky programy na kreslenie spoločné je to, že patria do skupiny CAD programov.

Skratka CAD – computer aided design má pôvod v angličtine a v preklade znamená počítačom podporovaný návrh. Môže to byť akýkoľvek návrh – stavba, súčiastka, na ktorú bolo použité technické kreslenie a počítačový program na kreslenie.

Cad programy môžu fungovať online alebo formou interného programu v počítači po zakúpení licencie. Licencia niektorých programov sa dá zakúpiť natrvalo za jednorázový poplatok, ako je to napríklad v prípade programov od Gstarcad.

Za programy od Autodesk, napríklad Autocad LT musíte platiť formou paušálu opakovane.

Takmer všetky druhy projektových dokumentácií sú spracované v 2D cad programe. Návrhy v 3D sa v stavebníctve používajú zväčša na požiadanie klienta, ktorý si podľa nich vie lepšie vybrať projekt domu alebo dizajn interiéru.

Stavba musí zapadať do územného plánovania obce alebo mesta

Stavebný zákon má dve časti: územné plánovanie – ÚP a stavebný poriadok – SP.

Každé mesto a obec má svoj vlastný územný plán, podľa ktorého sa riadi výstavba v danej lokalite. Stavebné plánovanie má za úlohu zariadiť, aby zastavané územie tvorilo súmerný celok s nejakými pravidlami.

Napríklad, aby v strede obytnej zóny s rodinnými domami nevyrástol bytový dom s desiatimi poschodiami a podobne.

Každý nový projekt musí prejsť územným konaním – ÚK, súčasťou ktorého je dokumentácia pre územné rozhodnutie – DUR a výsledkom územné rozhodnutie – ÚR.

V dokumentácií pre územné rozodnutie sa ďalej môžete stretnúť s týmito skratkami:

ÚPN – územný plán

KURS – koncepcia územného rozvoja Slovenska

ÚPN-R – územný plán regiónu

ÚPN-O – územný plán obce /sídla ÚPN-S

ÚPN-Z – územný plán zóny

ÚPD – územnoplánovacia dokumentácia

ÚPP – územnoplánovací podklad

UŠ – urbanistická štúdia

ÚG – územný generel

ÚPG – územná prognóza

ÚTP – územnotechnický podklad

ISU – informačný systém o území

GIS – geografický informačný systém

KHST – kultúrna, historická a sociálna topografia

PHSR – program hospodárskeho a sociál. rozvoja

ÚSES – územný systém ekologickej stability

k.ú. – katastrálne územie

LV – list vlastníctva

Realizácia stavby

Po úspešnom absolvovaní územného konania je na projekt otvorené stavebné konanie – SK, ktorého nevyhnutnou súčasťou je dokumentácia pre stavebné povolenie – DSP a výsledkom stavebné povolenie – SP.

V projektovej dokumentácií (PD) sa ďalej môžeme stretnúť so skratkami:

GP – generálny projektant

HIP – hlavný inžinier projektu

DVS – dokumentácia vedenia stavby

V realizačnom projekte (RP), ktorý je súčasťou realizácie stavby (RS) sa nachádzajú skratky:

AD – autorský dohľad

SV – stavbyvedúci

SD – stavebný dozor

Toto sú najbežnejšie skratky, s ktorými sa môžete v stavebníctve pri realizácií akejkoľvek stavby stretnúť. Mali by ich poznať všetci, ktorí sa rozhodli pre stavbu novej nehnuteľnosti alebo renováciu staršej stavby. Uľahčia vám komunikáciu so stavebným úradom, projektantom a pomôžu zorientovať v častokrát zložitých stavebných projektoch.