Home / Ostatné / Zaujímavosti / Životné poistenie pomáha každému kto ho má!

Životné poistenie pomáha každému kto ho má!

Životné poistenie chráni jednotlivca i jeho rodinu pred dôsledkami najrôznejších životných situácií.
Životné poistenie kryje predovšetkým riziká ohrozujúce zdravie a život. Je konštruované tak, aby vyplatené plnenie v prípade úrazu alebo invalidity poistenému uľahčilo riešiť následné zložité životné situácie, alebo v prípade jeho smrti zabezpečilo rodinu či blízkych. Životnú poistku by si preto mal zriadiť predovšetkým ten, kto je v rodine zárobkovo činný a je jej živiteľom. Ak nie je poistený, môže vystaviť rodinu neriešiteľným problémom. Životné poistenie nie je sporiaci produkt, ako si mnohí mylne myslia. Vždy je na prvom mieste poistná ochrana a možnosť sporenia je až druhoradá – aj keď dnes sa väčšina poistiek dojednáva so sporiacou alebo investičnou zložkou a v poslednej dobe je najväčší záujem práve o investičné poistenia.
Základnú poistnú ochranu možno rozšíriť formou pripoistenia (doplnkového poistenia) pre prípad úrazu, vážnych chorôb, invalidity, oslobodenie od platenia, choroby (dennej dávky pri pracovnej neschopnosti, pre prípad pobytu v nemocnici alebo regulačného poplatku pri pobyte v nemocnici).
Druhy životného poistenia:

Rizikové životné poistenie
Rezervotvorné životné poistenie
Kapitálové životné poistenie
Dôchodkové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Univerzálne poistenie
Poistenie detí

Výška poistného závisí od veku poisteného, ​​výšku poistnej sumy, poistné dobe, zdravotnom stave poisteného au úrazového poistenia tiež na druhu zamestnania či prevádzkovaného športu.
Optimálna poistná suma pre prípad smrti by mala byť stanovená na trojnásobok ročného príjmu poisteného a doba trvania poistenia by mala byť minimálne 10 rokov. Pri kratšej dobe poistenia nemožno totiž dosiahnuť vyššieho zhodnotenia vložených finančných prostriedkov.

FAMILY1
Pred uzavretím životného poistenia je dôležité premyslieť si aké veľké chcete platiť poistné a čo od životného poistenia očakávate – chcete iba KRITIE rizík alebo chcete životné poistenie spojiť so sporením?
Najdôležitejšie sú životné poistenie proti riziku smrti, proti riziku trvalej invalidity či smrti úrazom.
Okrem rizika smrti môže byť súčasťou životného poistenia poistenie úrazu, poistenie pre prípad závažných ochorení alebo poistenie pre prípad invalidity.
V prípade smrti je pozostalým vyplatená suma dojednaná pre prípad smrti, aktuálna hodnota, ktorú má na svojom účte, alebo oboje, a to podľa dohodnutých podmienok. Pri dožití sa vypláca aktuálna hodnota nasporených peňazí. Pokiaľ dôjde k úrazu, alebo inej poistnej udalosti, poisťovňa mu vyplatí sumu, vyplývajúcu z podmienok uzavretej poistky.