Home / Ostatné / Malé zdroje znečisťovania nie sú pre naše prostredie až tak malou záťažou

Malé zdroje znečisťovania nie sú pre naše prostredie až tak malou záťažou

Malé zdroje znečisťovania nie sú pre naše prostredie až tak malou záťažouŽiadny zdroj znečistenia netreba brať na ľahkú váhu a čo sa týka ovzdušia, to platí dvojnásobne. Zachovávanie zdravého a neporušeného ovzdušia by malo byť v záujme každého z nás a preto je viac než žiaduce sa informovať. Čo môže byť zdrojom znečistenia vo vašom okolí alebo domácnosti a ako môžete prispieť svojou trochou k jeho ochrane?

Čo sú malé zdroje znečistenia?

Malé zdroje znečistenia ovzdušia sú presne definované podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o ochrane ovzdušia. Je dané a definované, že čo nepatrí medzi veľké alebo stredné zdroje znečisťovania, patrí automaticky do malého zdroja znečistenia. Čo si však v praktickom svete môžeme pod týmto zdrojom predstaviť?

Príklady zdrojov malých zdrojov znečistenia sú:

 • veľkochov oviec do 2000 kusov,
 • veľkochov hovädzieho dobytka do 200 kusov,
 • veľkochov hydiny do 5 000 kusov,
 • veľkochov prasiat a ošípaných nad 30 kilogramov do 500 kusov,
 • čistiarne odpadových vôd (skr. ČOV) do 5 000 EO,
 • energetické zdroje do 0,3 MW – plynové kotle, vykurovanie, pece,
 • vykurovacie telesá – plynové infražiariče, kotle na biomasu alebo uhlie,
 • lakovacie linky,
 • pieskovacie kabíny.

Kde získam potrebné povolenia?

Ovzdušie je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás a preto sa na jeho kvalite podieľa mnoho významných faktorov. Aj malé zdroje znečistenia, ktoré sú vyššie spomenuté, podliehajú istým zákonným úpravám. V prvom rade – obec, na ktorej území je prevádzkovaný tento zdroj vydáva povolenia. Obec vydáva okrem toho aj:

 • rozhodnutie o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie. Tento súhlas je záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny, ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9.
 • vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Z toho vyplýva, že pokiaľ máte záujem o prevádzku celku, ktorý sa radí medzi malé zdroje znečistenia ovzdušia, musíte svoj zámer oznámiť na podateľni príslušného obecného úradu. Pokiaľ ste si nie istý akoukoľvek informáciou, využite služby environmentálneho poradenstva špecializovanej firmy, ktorá sa zaoberá problematikou odpadového hospodárstva.

Obmedzenia pre prevádzku malého stacionárneho zdroja znečistenia a ich vplyv na husto osídlené územia

Pre podnikateľa, ktorý už prevádzkuje malý zdroj znečistenia, platia tieto podmienky:

 • nesmie prekročiť tmavosť dymu – pokiaľ by ustanovená hodnota bola prekročená, prostredie obce sa môže stať nevhodným pre chod a život v obci,
 • je povinný uvádzať do prevádzky a prevádzkovať iba tie zdroje, ktoré sú v súlade s dokumentáciou a podmienkami, ktoré si určuje obec (§ 17 zákona č. 137/2010 Z. z.) – zamedzenie nelegálnych zdrojov, ktoré by mohli znepríjemňovať život v obci,
 • je povinný umožniť kontrolu zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a povereným osobám z obce za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly prevádzky. Zároveň je podnikateľ povinný im predložiť potrebné doklady a dokumenty.

Školenia o ovzduší

Informácií je veľa a takisto aj zdrojov, ktoré sa vo svojom znení môžu rozchádzať. V konečnom kontexte ani nemusia dávať zmysel. Ako je možné sa „vymotať“ z tejto informačnej spleti a ujasniť si presné informácie, mať priestor klásť dobré otázky a dočkať sa odpovede bez nekonečného čakania na email s odpoveďou? Jednoduchá odpoveď – odborné školenie. Zákony o ochrane ovzdušia sa menia a ich účelom je aktuálne informovať verejnosť o aktualizáciách v zákone. Nový zákon o ochrane ovzdušia nadobudol účinnosť 1. júla 2023 a priniesol dôležité opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a redukciu emisií.