Home / Úspech / Základné body štruktúry diplomovej práce

Základné body štruktúry diplomovej práce

K jedným z pilierov každej záverečnej práce patrí jej štruktúra. Ako na ňu, čo musí obsahovať a ako ju vyskladať?

Ako na štruktúru diplomovky a bakalárky

Štruktúru diplomovej aj bakalárskej práce tvoria tieto časti:

  • preliminária (predná časť) – obal, titulný list, abstrakt, predhovor a obsah
  • hlavný text – úvod, jadro práce, záver a zoznam použitej literatúry
  • koncová časť – registre, prílohy, mapy, diskety, počítačové výpisy, artefakt a iné.

Od úvodu k jadru diplomovej práce

Úvod sa zvyčajne píše až po napísaní jadra diplomovej práce, pričom obsahuje vymedzenie skúmanej problematiky, jej významu, stručnú charakteristiku stavu poznania problematiky, špecifiká skúmanej oblasti, oboznámenie s cieľmi práce, zdôvodnenie jej dôležitosti a významu, ako aj vzťah k iným prácam podobného zamerania a naznačenie metodiky, ktorá bola použitá pri spracovaní diplomovej práce.

Jadro bakalárskej i diplomovej práce sa člení na kapitoly a podkapitoly druhej, prípadne tretej úrovne. Samotný originálny text práce obsahuje vlastnými slovami formulované úvahy, analýzy, výpočty, vlastné myšlienky – závery a návrhy, parafrázy (vlastnými slovami prerozprávaný originálny text, kde je treba uviesť odkazy na zdroje), výťahy, čo sú stručné zhrnutia originálnej pasáže s uvedením odkazu na zdroj), citáty (doslovne prevzaté texty, ktoré sa vymedzujú úvodzovkami a taktiež je tu uvedený odkaz na zdroj) a ilustrácie (grafy, obrázky, tabuľky, schémy – u prevzatých je treba tiež vždy uviesť zdroj).

Jednotlivé časti jadra práce sa môžu odlišovať podľa typu a úrovne záverečnej práce a ich obsah býva vyjadrený v návrhu obsahu a štruktúry jednotlivých typov záverečných prác.

A čo záver záverečných prác?

Záver by mal byť akýmsi vyústením výkladu, úvah a argumentov uvedených v jadre danej diplomovej či bakalárskej práce. Mal by teda obsahovať vecné zhrnutie hlavných myšlienok a dosiahnutých výsledkov, taktiež vyjadrenie a sumarizáciu vlastného pohľadu na riešený problém a vlastného prínosu, zhodnotenie splnenia cieľa záverečnej práce, naznačenie sporných otázok do ďalšej diskusie, ako aj formuláciu praktických odporúčaní nadväzujúcich na výklad, analýzy a argumenty obsiahnuté v jadre záverečnej práce.